header

DEFINIŢIA ŞI PRINCIPIILE DE CALCUL AL DIMENSIUNII ECONOMICE A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE PE BAZA COEFICIENȚIILR PRODUCŢIILOR STANDARD SOC 2017

Exploataţia profesională este o exploataţie agricolă suficient de mare încât să ofere o activitate de bază pentru şeful exploataţiei şi un venit suficient pentru susţinerea lui şi a familiei sale.
(a) Valoarea producției standard
reprezintă valoarea monetară a producției agricole brute la prețul de la poarta exploatației. Această valoare este suma dintre valoarea produsului principal (produselor principale) și cea a produsului secundar (produselor secundare). Valorile se calculează înmulțind producția per unitate cu prețul de la poarta exploatației. TVA-ul, taxele pe produse și plățile directe nu sunt incluse.
(b) Perioada de producție
Producțiile standard corespund unei perioade de producție de 12 luni (an calendaristic sau an de producție agricolă). Pentru produsele vegetale și animale în cazul cărora perioada de producție este mai mică de 12 luni sau depășește această perioadă, se calculează o producție standard corespunzătoare creșterii sau producției pe o perioadă de 12 luni.
(c) Unități
 1. Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor culturilor se determină pe baza suprafeței exprimate în hectare.
Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m2 de suprafață cultivată. În vederea utilizării lor în contextul RICA, aceste producții standard pentru ciuperci se împart la numărul de recolte anuale succesive care este comunicat Comisiei Europene.
 2. Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor efectivului de animale se determină pe cap de animal, cu excepția păsărilor de curte, pentru care se exprimă per 100 de capete, și a albinelor, pentru care se determină per stup.
 3. Datele de bază pentru determinarea producțiilor standard, precum și producțiile standard calculate se stabilesc în euro. Pentru Statele Membre care nu au aderat la uniunea economică și monetară, producțiile standard se convertesc în euro, utilizându-se cursurile de schimb medii pentru perioada de referință.
Aceste cursuri de schimb medii se calculează pe baza cursurilor de schimb oficiale publicate de Comisie (Eurostat).
(d) Defalcarea producțiilor standard
În funcție de caracteristicile culturii vegetale și ale efectivului de animale producțiile standard se determină pentru toate caracteristicile agricole care sunt în exploatația agricolă.

Dimensiunea economică a unei exploataţii agricole reprezintă valoarea totală a producției standard a exploataţiei, exprimată în euro, corespunzătoare sumei producțiilor standard calculate pentru fiecare dintre speciile vegetale ori animale într-o perioadă de un an calendaristic sau an agricol.
Setul de coeficienți utilizați în prezent pentru calculul dimensiunii economice a exploatațiilor agricole are denumirea SOC 2017, au fost calculați ca medie a anilor contabili 2015-2016-2017-2018-2019 și înlocuiesc versiunea anterioară SO2013. Odată cu integrarea statisticilor CE și utilizarea unui sistem electronic de transmitere a datelor comun, codurile culturilor și speciilor de animale au fost modificate pentru SOC 2017.


Metode de calcul al dimensiunii economice

1.Culturi
Pentru toate tipurile de culturi (excepţie ciupercile) se aplică formula:
Dimensiunea economică = nr. ha cultura x coeficient cultura conform listă SOC 2017
Indiferent ce se obţine dintr-o cultură - făina, mălai, tărâţe, conserve, compot, dulceaţă, ţuică) - acestea sunt produse procesate fiind considerate ca venituri din alte activităţi ale exploataţiei agricole şi care nu intră în calculul dimensionării economice. Excepţie face obţinerea vinului.
Pentru exploatațiile care au mai multe culturi în cadrul unei categorii, cum ar fi ”Legume proaspete pepeni și căpșuni - în câmp deschis " sau - ”Fructe din zone cu climă temperată”, coeficientul SOC corespunde mediei ponderate a SOC - urilor producțiilor incluse în această categorie. Este la latitudinea statelor membre să decidă care producție trebuie să fie inclusă în calcul în funcție de semnificația acesteia.

Tratamentul cazurilor speciale
Se stabilesc regulile următoare pentru calcularea producţiilor standard pentru anumite tipuri de caracteristici:

Q0000T - Teren arabil necultivat
Producţia standard corespunzătoare acestor terenuri se consideră egale cu zero.
J3000TE - Pășuni și fânețe neutilizate pentru producție și care sunt eligibile pentru plata subvențiilor
Având în vedere că producţia de pe terenurile în sistem de ajutor fără uz economic este limitată la plăţile directe, producţiile standard ale acestor terenuri se consideră egale cu zero.

Grădinile familiale
Având în vedere că produsele grădinilor familiale sunt în mod obişnuit destinate consumului propriu al exploatantului şi nu comercializării, producţiile standard ale acestora se consideră egale cu zero.

Cultura ciupercilor
Pentru ciuperci cod U1000, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m2 de suprafață cultivată. Se va dimensiona astfel:
Suprafața totală a culturilor succesive = suprafaţa de bază (care poate fi supraetajată) x numărul de recolte - cicluri - complete Pentru România s-au stabilit 4 cicluri de producţie.
Exemplu de calcul:
Pentru o suprafaţă totală de 200 mp:
Dimensiunea economică = 2 x 4902,86/4 cicluri = 2451,43 Euro

Seminţe şi seminceri
Culturile de graminee (grâu, orz, orzoaică, ovăz, porumb, alte cereale) - loturi semincere se vor încadra la categoria de baza a culturii. Ex. grâul la C111OT
În categoria E0000T Seminţe şi seminceri vor fi incluse următoarele:
 - Seminţe de graminee altele decât cele de la categoriile C1110T, C1120T, C1200T, C1300T, C1400T, C1500T, C2000T, C1600T_C1700T_C1900T
 - Seminţe pentru horticultura
 - Seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase

Furaje
În cazul în care, pe exploataţie, nu există erbivore (bovine, ovine şi caprine), furajele (rădăcinoase furajere şi brasicacee, plante verzi, păşuni şi fâneţe) se consideră ca fiind destinate comercializării şi fac parte din producţia culturilor de câmp.
În cazul în care, pe exploataţie, există erbivore, furajele se consideră a fi destinate hrănirii acestora şi fac parte din producţia corespunzătoare erbivorelor şi furajelor.

2. Animale
La calcularea producției standard, procesarea produselor agricole nu trebuie luată în considerare chiar dacă această activitate este strâns legată de producție (lapte în unt, smântână, brânză). Prin urmare, în cazul în care într-o regiune laptele este transformat în brânză, la calcularea producției standard pentru vacile de lapte va fi luată în considerare numai valoarea laptelui și nu valoarea brânzei, iaurtului, etc. Pentru toate speciile de animale se aplică formula:
Dimensiunea economică = nr. capete specie x coeficient specie SOC 2017
mai puţin cazul păsărilor de curte la care coeficientul calculat este la 100 capete.

Exploataţia de creştere bovine
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producției standard (standard output coefficient, SOC) se disting următoarele categorii de bovine:
A2010. Bovine sub un an, masculi și femele
A2120. Bovine între unu și doi ani, masculi
A2220. Bovine între unu și mai puțin de doi ani, femele. Cu excepția bovinelor femele care au fătat deja.
A2130. Bovine masculi de cel puțin doi ani și de peste doi ani
A2230. Bovine femele de doi ani sau mai mult, juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție.
A2300F. Vaci de lapte. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate. Sunt incluse vacile de lapte reformate.
A2410. Bivolițe. Bivolițele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani) care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate. Sunt incluse bivolițele reformate.
Alte vaci:
  1. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate.
  2. Vaci pentru muncă.
  3. Vaci reformate care nu sunt de lapte (îngrăşate sau nu înaintea sacrificării)
Categoriile A2010:A2230 și A2300G includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe.
Pentru categoria A2010 Bovine sub un an se întâlnesc următoarele situaţii:
 · dacă în exploataţie se găsesc vaci de lapte cod A2300F atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producţiilor standard pentru vaci de lapte şi a producţiilor standard pentru viţeii sub 1 an al căror număr depăşeşte numărul vacilor de lapte;
 · dacă în exploatație nu se găsesc vaci de lapte atunci se iau în considerare producțiile standard corespunzătoare viţeilor sub 1 an pentru numărul care există în acel moment în exploataţie.
 · dacă în exploataţie sunt bovine femele care au fătat codul A2300G, ţinute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate, calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producţiilor standard pentru bovine femele care au fătat codul A2300G şi a producţiilor standard pentru viţeii sub 1 an al căror număr depăşeşte numărul bovinelor femele care au fătat cod A2300G.

Exemple de calcul:
1) Exploataţia deţine următoarele categorii de bovine:
  - 10 vaci de lapte care au fătat 12 viţei (numai 2 viței se iau în calcul),
  - 2 tauri mai mari de doi ani,
  - 3 juninci mai mari de 2 ani destinate sacrificării,
  - 3 vaci care au fătat 3 viţei, vaci ţinute exclusiv pentru producţia de viţei
Dimensiunea economică a exploataţiei va fi:
10 x 1232,70 + 2 x 265,23 + 2 x 820,14 + 3 x 810,32 + 3 x 505,80 = 18446,10 Euro
2) Exploataţia deţine următoarele categorii de bovine:
  - 25 viţei sub un an achiziţionaţi
  - 7 vaci care au fătat 9 viţei (numai 2 viței se iau în calcul), vaci ţinute exclusiv pentru producţia de viţei
Dimensiunea economică a exploataţiei va fi:
25 x 265,23 + 7 x 505,80 + 2 x 265,23 = 10701,81 Euro

Exploataţia de creştere ovine şi caprine
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producție standard ( standard output coefficient, SOC) se disting următoarele categorii de ovine şi caprine:
A4110K. Ovine, femele de reproducție - mioare montate - oi de un an sau mai mult destinate reproducției, oile reformate care urmează să fete.
A4120. Alte ovine. Miei, berbeci, oi reformate, oi sterpe pentru îngrășare și sacrificare.
A4210K. Caprine, femele de reproducție - capre montate - capre reformate care urmează să fete.
A4220. Alte caprine. Iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării.
Producțiile standard corespunzătoare altor ovine - miei se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă ovină de reproducție.
Producțiile standard corespunzătoare altor caprine - iezi se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă caprină de reproducție
Acest lucru se datorează faptului că mieii/iezii sunt consideraţi producţia principală a oilor/caprelor, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al oilor, respectiv caprelor.

Exemplu de calcul:
Exploataţia deţine următoarele categorii de ovine şi caprine:
 - 250 oi,
 - 270 miei,
 - 10 berbeci,
 - 12 oi sterpe,
 - 25 iezi
SOC 2017 = 250 x 59,14 + 10 x 25,68 + 12 x 25,68 + 25 x 38,64 = 16315,96 Euro

Exploataţia de creştere porcine :
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producției standard ( standard output coefficient, SOC) se disting următoarele categorii de porcine:
A3110. Porcine - Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg.
A3120. Porcine - Scroafe și scrofițe de reproducție de 50 kg și peste această greutate, cu excepția scroafelor reformate.
A3130. Alte porcine. Porci pentru îngrășat cu greutatea în viu de 20 kg sau mai mult, scroafe reformate și vieri reformați destinați sacrificării.
Producțiile standard corespunzătoare purceilor se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio scroafă de reproducție.
Acest lucru se datorează faptului că purceii sub 20 kg sunt consideraţi producţia principală a scroafelor de reproducţie, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al scroafelor.

Exemplu de calcul:
Exploataţia deţine:
 - 12 scroafe,
 - 40 purcei sub 20 kg,
 - 35 porci pentru îngrăşat,
 - 2 vieri
Dimensiunea economică = 12 x 287,21 + 35 x 385,79 + 2 x 385,79 = 17720,75 Euro
În cazul în care exploataţia îşi desfăşoară activitatea pe mai multe cicluri de producţie (îngrăşare), calculul dimensiunii se va face astfel:
număr mediu porci îngrăşat x SOC 2017 porci îngrăşat unde numărul mediu este exprimat ca număr cu o zecimală şi se calculează proporţional cu durata prezenţei porcilor de îngrăşat în exploataţie în timpul anului;
- Numărul mediu = nr. total porci îngrăşat x numărul de zile (sau luni) prezenţi în exploataţie/365zile (sau 12 luni)
Exemplu de calcul: exploataţia îngraşă porci în trei cicluri prin achiziţionarea unui nr. total de 1800 porci de îngrăşat:
 - Numărul mediu = 1800 x 112 zile prezenţi în exploataţie/365 zile an = 552,3 porci îngrăşat
 - Va rezulta dimensiunea exploataţiei ca fiind:
  552,3 x 385,79 = 213071,81 Euro.

Exploataţia de creştere păsări de curte
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienții producției standard ( standard output coefficient, SOC) se disting următoarele categorii de păsări de curte:
A5140. Pui pentru carne
A5110O. Găini ouătoare: puicuțele (găini tinere care nu au început să ouă), găinile ouătoare, găinile reformate și cocoșii de reproducție pentru găini ouătoare.
A5230. Curcani şi curci
A5210. Raţe
A5220. Gâşte
A5410. Struţi
A5240_5300. Alte păsări de curte: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepeliţe
Nu se includ puişorii de o zi în nicio categorie de păsări.
Puişorii de o zi, care nu reprezintă o categorie, ca atare, dar sunt incluşi în categoria reziduală "Alte animale", sunt principalul produs al găinilor de reproducție. Pentru acest lucru nu se calculează coeficient SOC aferent acestei categorii.
Exploataţiile cu incubatoare pentru obţinerea puişorilor de o zi ar trebui să-şi dimensioneze unitatea prin alte metode decât cea a utilizării coeficienţilor SOC, eventual cu producţia de puişori (valoare sau număr) previzionată.
- Exploataţiile care îşi desfăşoară activitatea pe mai multe cicluri de producţie de pui de carne într-un an contabil se vor dimensiona la depunerea cererii de finanţare cu efectivul mediu de păsări (a tuturor ciclurilor) conform următoarei formule:
Dimensiune economică fermă pui de carne = număr mediu pui de carne x SOC 2017 pui carne/100 unde numărul mediu este exprimat în cazul păsărilor ca număr întreg şi se calculează proporţional cu durata prezenţei lor în exploataţie în timpul anului

Exemplu de calcul:
Exploataţia achiziţionează 1000000 pui de carne în timpul unui an în mai multe cicluri:
 - Numărul mediu = nr. total păsări x numărul de luni (zile) prezente în exploataţie/12 luni (365 zile) = 1000000 x 2/12 = 166667 pui de carne
 - Coeficientul standard output SOC aferent categoriei A5140 Pui de carne = 486,59 euro/100 capete
 - Va rezulta dimensiunea exploataţiei ca fiind:
   166667 x 486,59/100 = 810984,95 Euro.

Regulamentele care stau la baza calculului dimensiunii economice sunt următoarele:
 • Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană;
 • Documentul Comitetului Comunitar RICA RI/CC 1680 v.8 Ianuarie 2022 privind Definițiile chestionarului utilizat în anchetă;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 220/ 4 noiembrie 2020 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană;
 • Documentul Comitetului Comunitar RICA RI/CC 1500 v.5 Iulie 2020 Manual de tipologie.