LISTA COEFICIENȚILOR DE CALCUL AI PRODUCȚIEI STANDARD
PENTRU SECTORUL VEGETAL ȘI ZOOTEHNIC

DEFINIŢIA ŞI PRINCIPIILE DE CALCULARE A PRODUCŢIILOR STANDARD SO 2013

Exploataţia profesională este o exploataţie agricolă suficient de mare încât să ofere o activitate de bază pentru şeful exploataţiei şi un venit suficient pentru susţinerea lui şi a familiei sale.
(a) Valoarea producției standard
reprezintă valoarea monetară a producției agricole brute la prețul de la poarta exploatației. Această valoare este suma dintre valoarea produsului principal (produselor principale) și cea a produsului secundar (produselor secundare). Valorile se calculează înmulțind producția per unitate cu prețul de la poarta exploatației. TVA-ul, taxele pe produse și plățile directe nu sunt incluse.
(b) Perioada de producție
Producțiile standard corespund unei perioade de producție de 12 luni (an calendaristic sau an de producție agricolă). Pentru produsele vegetale și animale în cazul cărora perioada de producție este mai mică de 12 luni sau depășește această perioadă, se calculează o producție standard corespunzătoare creșterii sau producției pe o perioadă de 12 luni.
(c) Unități
1. Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor culturilor se determină pe baza suprafeței exprimate în hectare.
Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m2 de suprafață cultivată. În vederea utilizării lor în contextul RICA, aceste producții standard pentru ciuperci se împart la numărul de recolte anuale succesive care este comunicat Comisiei Europene.
2. Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor efectivului de animale se determină pe cap de animal, cu excepția păsărilor de curte, pentru care se exprimă per 100 de capete, și a albinelor, pentru care se determină per stup.
3. Datele de bază pentru determinarea producțiilor standard, precum și producțiile standard calculate se stabilesc în euro. Pentru statele membre care nu au aderat la uniunea economică și monetară, producțiile standard se convertesc în euro, utilizându-se cursurile de schimb medii pentru perioada de referință.
Aceste cursuri de schimb medii se calculează pe baza cursurilor de schimb oficiale publicate de Comisie (Eurostat).
(d) Defalcarea producțiilor standard
În funcție de caracteristicile culturii vegetale și ale efectivului de animale producțiile standard se determină pentru toate caracteristicile agricole care sunt în exploatația agricolă.

Dimensiunea economică a unei exploataţii agricole reprezintă valoarea SO totală a exploataţiei, exprimată în euro, corespunzătoare sumei SO calculate pentru fiecare dintre producţiile vegetale ori animale obţinute în exploataţia respectivă într-o perioadă de un an calendaristic sau an agricol.
În cadrul măsurilor de Finanţare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală este necesară determinarea dimensiunii economice a exploataţiilor agricole care accesează fondurile europene.
Aceste instrucţiuni sprijină experţii verificatori de la nivel central şi pe cei judeţeni în rezolvarea atribuţiilor ce le revin în procesul de verificare a dimensiunii economice, dimensiune rezultată în urma aplicării coeficienţilor standard output SO.
Aceştia se introduc ca atare şi se aplică la efectivul din teren la data aplicării cererii de Finanţare pentru măsurile de dezvoltare rurală. Pentru cazul exploataţiilor de îngrăşare a animalelor în mai multe cicluri pe an, dimensiunea economică se calculează în baza unui număr mediu.


1.Culturi
Pentru toate tipurile de culturi (excepţie ciupercile) se aplică formula:
SO 2013 = nr. ha cultura x coeficient cultura SO 2013
Indiferent ce se obţine dintr-o cultură - făina, mălai, tărâţe, conserve, compot, dulceaţă, ţuică) - acestea sunt produse procesate fiind considerate ca venituri din alte activităţi ale exploataţiei agricole şi care nu intră în calculul dimensionării economice. Excepţie face obţinerea vinului.
Pentru exploatații care au mai multe culturi în cadrul unei categorii, cum ar fi ”Legume proaspete pepeni și căpșuni - în câmp deschis " sau - ”Fructe din zone cu climă temperată”, coeficientul SO corespunde mediei ponderate a SO - urilor producțiilor incluse în această categorie. Este la latitudinea statelor membre să decidă care producție trebuie să fie inclusă în calcul în funcție de semnificația acesteia.
În cazul în care pozițiile sunt subdivizate în sub poziții Statele Membre pot da un singur coeficient regional pentru o poziție principală; în acest caz, coeficientul pentru poziția principală se utilizează și pentru sub pozițiile aferente ex. ”Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp, Flori, Fructe, pomi şi arbuşti - climă temperată” etc.

Tratamentul cazurilor speciale
Se stabilesc regulile următoare pentru calcularea producţiilor standard pentru anumite tipuri de caracteristici:

Pârloage (terenuri scoase temporar din circuitul agricol) fără subvenţii
Producţia standard corespunzătoare pârloagelor fără niciun fel de subvenţii se ia în considerare la calcularea producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care există alte producţii standard pozitive pe exploataţie. Pârloage pentru care s-au acordat subvenţii, fără uz economic, şi păşuni permanente care nu mai sunt utilizate în producţie şi care sunt eligibile pentru plata subvenţiilor
Având în vedere că producţia de pe terenurile în sistem de ajutor fără uz economic este limitată la plăţile directe, producţiile standard ale acestor terenuri se consideră egale cu zero.

Grădinile familiale
Având în vedere că produsele grădinilor familiale sunt în mod obişnuit destinate consumului propriu al exploatantului şi nu comercializării, producţiile standard ale acestora se consideră egale cu zero.

Cultura ciupercilor
Pentru ciuperci cod B_6_1, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m2 de suprafață cultivată. Se va dimensiona astfel:
Suprafața totală a culturilor succesive = suprafaţa de bază (care poate fi supraetajată) x numărul de recolte - cicluri - complete Pentru România s-au stabilit 4 cicluri de producţie.
Exemplu de calcul:
Pentru o suprafaţă totală de 200 mp:
SO 2013 = 2 x 4456,78/4 cicluri = 2228,39 euro

Seminţe şi semininceri
Culturile de graminee (grâu, orz, orzoaică, ovăz, porumb, alte cereale) - loturi semincere se vor încadra la categoria de baza a culturii.
Ca urmare la categoria B_1_10 Seminţe şi semininceri vor fi incluse următoarele:
- Seminţe de graminee altele decât cele de la categoriile B_1_1_1, B_1_1_2, B_1_1_3, B_1_1_4, B_1_1_5, B_1_1_6, B_1_1_7, B_1_1_99
- Seminţe pentru horticultura
- Seminţe şi răsaduri pentru teren arabil cu excepţia cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase

Furaje
În cazul în care, pe exploataţie, nu există erbivore (ecvidee, bovine, ovine şi caprine), furajele (rădăcinoase furajere şi brasicacee, plante verzi, păşuni şi fâneţe) se consideră ca fiind destinate comercializării şi fac parte din producţia culturilor de câmp.
În cazul în care, pe exploataţie, există erbivore, furajele se consideră a fi destinate hrănirii acestora şi fac parte din producţia corespunzătoare erbivorelor şi furajelor.

2. Animale
La calcularea SO, procesarea produselor agricole nu trebuie luată în considerare chiar dacă această activitate este strâns legată de producție (lapte în unt, smântână, brânză). Prin urmare, în cazul în care într-o regiune laptele este transformat în brânză, în calcularea SO pentru vacile de lapte numai valoarea laptelui va fi luată în considerare și nu valoarea brânzei. Pentru toate speciile de animale se aplică formula:
SO 2013 = nr. capete specie x coeficient specie SO 2013
mai puţin cazul păsărilor de curte la care coeficientul calculat este la 100 capete.

Exploataţia de creştere a cabalinelor
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producție standard (standard output, SO) se disting următoarele categorii de cabaline: C_1 Ecvidee: caii (inclusiv caii de curse și de călărie), măgarii, catârii, bardoii, etc. - Evaluarea cabalinelor s-a efectuat ţinând cont de valoarea orelor de muncă pe care acestea le efectuează în exploataţie ca producţie principală şi de valoarea mânjilor fătaţi ca producţie secundară. - Cabalinele şi produsele acestora din anchetele RICA nu sunt destinate consumului uman ci deservesc munca în exploataţie.

Exemplu de calcul:
Exploataţia deţine:
- 4 cai
- 2 mânji
Dimensiunea economică a exploataţiei va fi:
SO 2013 = 4 x 2052,50 = 8210 euro

Exploataţia de creştere bovine
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de bovine:
C_2_1. Bovine sub un an, masculi și femele
C_2_2. Bovine între unu și doi ani, masculi
C_2_3. Bovine între unu și doi ani, femele. Cu excepția bovinelor femele care au fătat deja.
C_2_4. Bovine masculi de doi ani și de peste doi ani
C_2_5. Juninci de reproducție. Bovine femele de doi ani sau mai mult, care nu au fătat încă și care sunt destinate reproducerii.
C_2_5. Juninci pentru îngrășat. Bovine femele de doi ani sau mai mult, care nu au fătat încă și care nu sunt destinate reproducerii.
C_2_6. Vaci de lapte. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate. Sunt incluse vacile de lapte reformate.
C_2_6. Bivolițe. Bivolițele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani) care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate. Sunt incluse bivolițele reformate.
C_2_99. Alte vaci:
1. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele de sub doi ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate.
2. Vaci pentru muncă.
3. Vaci reformate care nu sunt de lapte (îngrăşate sau nu înaintea sacrificării)
Categoriile C_2_1:C_2_5 și C_2_99 includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe.
Pentru categoria C_2_1 Bovine sub un an se întâlnesc următoarele situaţii:
· dacă în exploataţie se găsesc vaci de lapte cod C_2_6 atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producţiilor standard pentru vaci de lapte şi a producţiilor standard pentru viţeii sub 1 an al căror număr depăşeşte numărul vacilor de lapte;
· dacă în exploatație nu se găsesc vaci de lapte atunci se iau în considerare producțiile standard corespunzătoare viţeilor sub 1 an pentru numărul care există în acel moment în exploataţie.
· dacă în exploataţie sunt bovine femele care au fătat codul C_2_99, ţinute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate, calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producţiilor standard pentru bovine femele care au fătat codul C_2_99 şi a producţiilor standard pentru viţeii sub 1 an al căror număr depăşeşte numărul bovinelor femele care au fătat cod C_2_99.

Exemple de calcul:
1) Exploataţia deţine următoarele categorii de bovine:
- 10 vaci de lapte care au fătat 12 viţei,
- 2 tauri mai mari de doi ani,
- 3 viţele mai mari de 2 ani destinate sacrificării,
- 3 bovine femele care au fătat 3 viţei, bovine ţinute exclusiv pentru producţia de viţei
Dimensiunea economică a exploataţiei va fi:
SO 2013 = 10 x 1200,46 + 2 x 216,38 + 2 x 817,88 + 3 x 801,38 + 3 x 515,85 = 18024,81 Euro
2) Exploataţia deţine următoarele categorii de bovine:
- 25 viţei bovine sub un an achiziţionaţi
- 7 bovine femele care au fătat 9 viţei, bovine ţinute exclusiv pentru producţia de viţei
Dimensiunea economică a exploataţiei va fi:
SO 2013 = 25 x 216,38 + 7 x 515,85 + 2 x 216,38 = 9453,21 Euro

Exploataţia de creştere ovine şi caprine
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de ovine şi caprine:
C_3_1_1. Oi, femele de reproducție. Oi de un an sau mai mult destinate reproducției.
C_3_1_99. Alte ovine. Ovine de toate vârstele, cu excepția oilor.
C_3_2_1. Caprine, femele de reproducție
C_3_2_99. Alte caprine. Caprine, altele decât femelele de reproducție.
Producțiile standard corespunzătoare altor ovine - miei se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă ovină de reproducție.
Producțiile standard corespunzătoare altor caprine - iezi se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă caprină de reproducție
Acest lucru se datorează faptului că mieii/iezii sunt consideraţi producţia principală a oilor/caprelor, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al oilor, respectiv caprelor.

Exemplu de calcul:
Exploataţia deţine următoarele categorii de ovine şi caprine:
- 250 oi,
- 270 miei,
- 10 berbeci,
- 12 oi sterpe,
- 25 iezi
SO 2013 = 250 x 54,91 + 10 x 26,72 +12 x26,72 + 25 x 39,67 = 15307,09 Euro

Exploataţia de creştere porcine :
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienţii producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de porcine:
C_4_1. Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg.
C_4_2. Scroafe de reproducție de 50 kg și peste această greutate Scroafe de reproducție de 50 de kilograme sau mai mult, cu excepția scroafelor reformate (a se vedea categoria C_4_99, „Alte porcine”).
C_4_99. Porci pentru îngrășat Porci pentru îngrășat cu greutatea în viu de 20 kg sau mai mult, cu excepția scroafelor reformate și a vierilor reformați (a se vedea categoria C_4_99, „Alte porcine”).
C_4_99. Alte porcine Porci cu greutatea în viu de 20 kg sau mai mult, cu excepția scroafelor de reproducție (a se vedea categoria C_4_2) și a porcilor pentru îngrășat (a se vedea categoria C_4_99).
Producțiile standard corespunzătoare purceilor se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio scroafă de reproducție.
Acest lucru se datorează faptului că purceii sub 20 kg sunt consideraţi producţia principală a scroafelor de reproducţie, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al scroafelor.

Exemplu de calcul:
Exploataţia deţine:
- 12 scroafe,
- 40 purcei sub 20 kg,
- 35 porci pentru îngrăşat,
- 2 vieri
SO 2013 = 12 x 262,55 + 35 x 388,08 + 2 x 388,08 = 17509,56 Euro
In cazul în care exploataţia îşi desfăşoară activitatea pe mai multe cicluri de producţie (îngrăşare), calculul dimensiunii se va face astfel:
- SO 2013 total = număr mediu porci îngrăşat x SO 2013 porci îngrăşat unde numărul mediu este exprimat ca număr cu o zecimală şi se calculează proporţional cu durata prezenţei porcilor de îngrăşat în exploataţie în timpul anului;
- Numărul mediu = nr. total porci îngrăşat x numărul de zile (sau luni) prezenţi în exploataţie/365zile (sau 12 luni)
Exemplu de calcul: exploataţia îngraşă porci în trei cicluri prin achiziţionarea unui nr. total de 1800 porci de îngrăşat:
- Numărul mediu = 1800 x 112 zile prezenţi în exploataţie/365 zile an = 552,3 porci îngrăşat
- Va rezulta dimensiunea exploataţiei ca fiind:
SO 2013 TOTAL = 552,3 x 388,08 = 214336,58 euro.

Exploataţia de creştere păsări de curte
În concordanţă cu codurile utilizate pentru coeficienții producție standard ( standard output, SO) se disting următoarele categorii de păsări de curte:
C_5_1 pui pentru carne
C_5_2 găini ouătoare: puicuțele (găini tinere care nu au început să ouă), găinile ouătoare, găinile reformate și cocoșii de reproducție pentru găini ouătoare.
C_5_3_1 Curcani şi curci
C_5_3_2 Raţe
C_5_3_3 Gâşte
C_5_3_4 Struţi
C_5_3_99 Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepeliţe
Nu se includ puişorii de o zi în nicio categorie de păsări.
Puişorii de o zi, care nu reprezintă o categorie, ca atare, dar sunt incluşi în categoria reziduală "Alte animale", sunt principalul produs al găinilor de reproducție. Pentru acest lucru nu se calculează coeficient SO aferent acestei categorii.

Exploataţiile cu incubatoare pentru obţinerea puişorilor de o zi ar trebui să-şi dimensioneze unitatea prin alte metode decât cea a utilizării coeficienţilor SO, eventual cu producţia de puişori(valoare sau număr) previzionată.
- Exploataţiile care îşi desfăşoară activitatea pe mai multe cicluri de producţie de pui de carne într-un an contabil se vor dimensiona la depunerea cererii de finanţare cu efectivul mediu de păsări (a tuturor ciclurilor) conform următoarei formule:
SO 2013 total = număr mediu pui de carne x SO 2013 pui carne/100 unde numărul mediu este exprimat în cazul păsărilor ca număr întreg şi se calculează proporţional cu durata prezenţei lor în exploataţie în timpul anului

Exemplu de calcul:
Exploataţia achiziţionează 1000000 pui de carne în timpul unui an în mai multe cicluri:
- Numărul mediu = nr. total păsări x numărul de luni prezente în exploataţie/12 luni = 1000000 x 2/12 = 166667 pui de carne
- Coeficientul standard output SO aferent categoriei C_5_1 Pui de carne = 473,59 euro/100 capete
- Va rezulta dimensiunea exploataţiei ca fiind:
SO 2013 TOTAL = 166667 x 473,59/100 = 789318,25 euro.

Regulamentele care stau la baza calculului SO sunt următoarele:
• Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană;
• Documentul Comitetului Comunitar RICA RI/CC 1680 v.4 Martie 2015 privind Definițiile chestionarului utilizat în anchetă;
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 220/ 3 februarie 2015 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană;
• Documentul Comitetului Comunitar RICA RI/CC 1500 v.4 Iunie 2016 Manual de tipologie.